LINEARNA FUNKCIJA I NJEZIN GRAF

Zadatak sa spajanjem parova

Na slici je prikazan graf neke linearne funkcije. Koje?
Od šest ponuđenih odgovora samo je jedan točan. Pronađi ga!
sl01.jpg

sl02.jpg

sl03.jpg

sl04.jpg

sl05.jpg

sl06.jpg